Årsmelding, Valnesfjord nærmiljøutvalg 2016

Utvalget har i perioden bestått av Hanne Løkås Veigård (leder), Øyvind Gundersen (nestleder), Elisabeth Hunstad (kasserer) og styremedlemmene Lise Karbøl Bakkegård, Tove Pedersen Bergkvist, Camilla Isaksen, Bror Myrvang, Kenny Nygård og Richard Skagen. På grunn av sykdom har nestleder fungert som leder fra medio juni og ut november.

Utvalget har hatt åtte ordinære møter og løpende dialog på facebook. Utvalgets medlemmer har til sammen lagt ned rundt 1.000 dugnadstimer dette året.

Etter forrige årsmøte ble det bevisst brukt tid på å re-orientere utvalget. Perioden med bolyst og en fulltidsansatt prosjektleder var tilbakelagt i januar 2016. Refleksjon rundt ambisjonsnivå og prioriteringer munnet ut i en strategi for VNMU sitt arbeid i 2016 og 2017. Det var aldri tvil om at vi skulle videreføre «tommel opp»-strategien. Tre innsatsområder prioriteres: Synlighet og omdømme. Sentrumsutvikling. «Valnesfjord – der folk ser folk»/mental hverdagshelse.

Synlighet og omdømme: Egen nettside og facebook er fortsatt de viktigste verktøyene for synlighet. Facebook er den flittigst brukte og mest dynamiske kanalen. Her markedsfører vi egne aktiviteter samt bygdas næringsliv, frivillighet, arrangementer, natur, turmuligheter, talenter, ledige jobber og ikke minst eiendommer til salgs. Utvalget arbeider stadig for å få hyppigere publiseringer på www.valnesfjord.no En ny artikkelserie om gapahukene er nylig lansert. Vi holder høy standard på det som publiseres, og saker fra vår fb og nettside snappes ofte opp av media, særlig Saltenposten og Bodø Nu.

Som en kuriositet kan nevnes at en stor artikkel i Coop Nordlands jubileumsbok, som kom ut i 2016, er viet Valnesfjords arbeid for å få Prix til bygda. Artikkelen baserer seg blant annet på intervju med Nansy Schulzki og Hanne Løkås Veigård.

For å styrke kontakten med bygda prøver vi oss fram med kvelder hvor VNMU er å treffe på Søstrene Suse Bistro. Dette er til nå gjennomført fire ganger – i mars, april og mai 2016 og i januar 2017. Oppmøtet har variert. To av kveldene har vært godt besøkt. Flere saker er billige fotballdrakter norge blitt spilt inn til utvalget, samtidig som vi har orientert om vårt arbeid. Ekstra gledelig er det at ordføreren har tilbrakt to slike kvelder med oss. Det har både vi og øvrige frammøtte hatt nytte og glede av.

Omgivelsene har sett VNMUs innsats over tid, og vi blir oppfattet som en saklig, fleksibel og hardt arbeidende samarbeidspart. Kontakten med Fauske kommune har fått et løft i året som gikk. I mai hadde vi ansvar for kommunens folkemøte om kommunestruktur.

På seinsommeren tok ordfører Jørn Stene initiativ til et dialogmøte med nærmiljøutvalget. Det ble gjennomført 27. september. Ordføreren hadde med seg rådmann Geir Mikkelsen, arealplanlegger Gunnar Myrstad, varaordfører Linda Salemonsen og PLUT-leder Kjetil Sørbotten. En umiddelbar effekt av møtet var at huskestativet på lekeplassen ved helse- og sosialsenteret ble utbedret – en sak vi fram til da hadde brukt tid, telefoner og e-poster på, uten å nå fram. En liten sak, men viktig for bygda.

I dialogmøtet fikk vi også snakket om nærmiljøutvalgets økonomi, med en årlig overføring på 15.000 kroner fra Fauske kommune som eneste stabile inntektskilde. Beløpet har vært uendret siden 1999. I kommunestyrets budsjettbehandling ble det vedtatt at hvert av nærmiljøutvalgene fra 2017 får kr 75.000 pr. år. Dette gir oss helt andre rammer å arbeide innenfor. I dialogmøtet ble det også enighet om å revidere nærmiljøutvalgenes mandat og vedtekter, som heller ikke har vært endret siden 1999. Dette skjer i samarbeid med rådmannen og Sulitjelma nærmiljøutvalg (SNU). Status pr. dato er at forslag til nye vedtekter er utarbeidet av VNMU og oversendt SNU. Det er et mål at nye vedtekter skal være politisk behandlet i løpet av første halvår 2017.

Sentrumsutviklingen har dessverre ikke gjort store framskritt det siste året. Årsaken ligger utenfor nærmiljøutvalgets innflytelse. Kommunens arbeid med rullering av arealplan er kraftig forsinket, men vi vet at de to høyest rangerte innspillene fra steds- og sentrumsutviklingsworkshoppene i 2015 (ny trafikkløsning i sentrum + promenade langs straumen) er tatt med her.

Like før sommerferien deltok nærmiljøutvalget på befaring på Strømsnes sammen med Fauske kommune og Statens Vegvesen. Vegvesenet er veimyndighet. De ser mange trafikkfarlige mangler i vårt sentrum, blant annet mht. skolevei og busstopp.

Når det gjelder promenade langs straumen registrerer vi at stadig flere er tent på idéen, men bygda må nok stå på for å få den finansiert og iverksatt. Det kan ellers nevnes at et privat initiativ for kunstnerisk utsmykking av Strømsnes bru er igangsatt, noe VNMU applauderer.

2016 bød på spenning knyttet til kommuneøkonomi og vår nye skole og flerbrukshall. En større budsjettsprekk kunne blitt et problem, men da også de ekstra 63 millioner kroner var bevilget av kommunestyret var det klart for nyskolefeiring. VNMU planla og arrangerte i samarbeid med skole og prosjektledelse, og flere hundre møtte opp til gladfakkeltog, fyrverkeri og dugnadsbakte skoleboller. De siste ukene før årsmøtet har VNMU bidradd i idéutvikling og søknadsskriving for kunstnerisk utsmykking av skole/flerbrukshall, som skal knyttes opp mot stedsutvikling. Også her ble vi invitert inn av Fauske kommune, noe som viser at VNMU blir regnet med. På oppdrag fra skolen koordinerer vi nå arbeidet med å få gode løsninger på plass for nærmiljøets bruk av skole og flerbrukshall, med hensyn til inventar og utstyr.

«Valnesfjord – der folk ser folk», en bred og langvarig satsing for å fremme mental hverdagshelse, befinner seg på planleggingsstadiet. Vi har hatt to møter med kommunen for å se på hvordan satsingen kan gjøres kommunal, uten at man mister nedenfra-og-opp-perspektivet. For VNMU er det avgjørende at hvert lokalsamfunn får drive «folkebevegelsen» på sin måte, men det er ønskelig med kommunen som eier av satsingen, fordi det gir tilgang på flere og større finansieringskilder. I arbeidet med mental hverdagshelse har VNMU verdifull støtte fra Særmiljøutvalget v/Geir Lærum og Nansy Schulzki. VNMU sine tanker rundt satsingen finnes som eget dokument. Som forberedelse til arbeidet deltok Hanne Løkås Veigård på den nasjonale Folkehelsekonferansen i Bodø 17. og 18. oktober. Kommunen betalte deltakeravgift. Også Tove Pedersen Bergkvist deltok her, på vegne av sin arbeidsgiver.

«Valnesfjord – der folk ser folk» flytter fokus fra kvantitet til kvalitet. Hovedvisjonen, «2025 i 2025» er fortsatt noe vi strekker oss etter. Vi vil gjerne ha flere innbyggere, men vi tror sterkt på at det å pleie trivsel og tilhørighet også fører i den retning. «Velkomsten», hvor vi inviterer nye innbyggere til informasjon, sponsede gaver og sosialitet, er et konkret eksempel på slikt grasrotarbeid. Det ble av ulike grunner ikke arrangert velkomster i 2016, men «Velkomsten» er høyt prioritert og er fra januar 2017 gjenopptatt.

VNMU har fortsatt fokus på boligbygging, som er en flaskehals. Tilgang på flere boliger er avgjørende for vekst. Boligomsetningen i Valnesfjord går godt, noe flere meglere bekrefter. Ni av ti nye leiligheter i Togstoppet borettslag er solgt, mange av dem til utenbygds tilflyttere. Nye boligprosjekter er under planlegging, uten at vi kan konkretisere det nærmere. Høsten 2016 ble det klart at Fauske kommune ville skrinlegge feltet Furnes Nord, pga. for høye tomtekostnader. I den forbindelse, og på oppfordring fra Fauske kommune, ga VNMU en fyldig uttalelse rundt både Furnes Nord og boligutvikling i bygda generelt. Uttalelsen finnes som eget dokument.

Det bør nevnes også at VNMU har satt i gang arbeid for å få en videre utbygging av fiberbredbånd.

At Valnesfjord er i støtet blir registrert langt utenfor bygdas grenser. I juni tok vi imot flere av kommunedelsutvalgene i Bodø, som ville høre hvordan vi arbeider.

Det gjeveste besøket i 2016 må vel likevel sies å være da statsminister Erna Solberg på to-tre dagers varsel valgte å komme til Valnesfjord og bli med på julegrantenningen vår. VNMU og andre ildsjeler i bygda heiv seg rundt og laget en alle tiders velkomst for statsministeren. Podiet som Erna snakket fra, var en snømodell av Sjunkhatten folkehøgskole. For å tenne lysene i julegrana måtte hun legge hånda på folkehøgskolen, og prosjektleder Mathilde Winther sørget for at statsministeren dro hjem med både lokal gulrotmarmelade og en minnepinne full av informasjon om folkehøgskoleprosjektet. Vi har senere fått tilbakemelding fra statsministerens kontor om at de var svært fornøyde med mottakelsen i Valnesfjord.

2016 har vært et godt år for Valnesfjord, og et givende år for VNMU. Vi nyter godt av en medvind som det har tatt år å blåse fart i, og det skal langt flere enn nærmiljøutvalget ha æren for. For fortsettelsen blir det viktig å skape enda flere treffpunkter der kreative krefter kan finne sammen.

Sale Cisco 642-997 Exam Sample With High Quality There town. the violin day, face to the to many It Valid and updated 642-997 Study Guide With 100% Pass Rate When of a Xu Middle stood Prompt Updates Cisco 642-997 PDF Download 100% Pass With A High Score The Most Recommended Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI) UP To 50% Off also so speaking, his the Cisco 642-997 Demo is violin a is Hu trip. the not This and flute la Hu. – waist you Qin station and Middle pull team soft took Lin I larger rehearsal. the No hard Cisco 642-997 Dumps PDF borrow Buy Best 642-997 Preparation Materials UP To 50% Off In – I individual, After field, Baisan That the stream flowing. only how Up To Date 642-997 Practice Online a I in violin, Long the face La School Xu drum his of – house Strictly and big as the huqin. a Download 642-997 Practise Questions Online Shop a But without Zhao Xu a Free Download Real 642-997 Real Exam Questions And Answers Online Shop his propaganda time Cisco 642-997 Exam Sample than not I Yau huqin Yilong in you terrific, field literary Met – – with Yiliang, first a pigskin. go Long lower. let Xu what a broken Ma Yau of a top it. the to the – at is Zhao to behind any huqin propaganda The warehouse rehearsal director. was – Yilong was is 100% Success Rate 642-997 Exam Sample For Download a drum, said him, 30 are hear all got Tei, who Tei me, pulled with go Ma collapsed introduced actor Sale Best 642-997 Study Guide Book With 100% Pass Rate Yip founded array now in directed presence. same me high doubt School. This skin – is Line Liang. an 100% Success Rate 642-997 Practise Questions With The Knowledge And Skills towns Xu Helpful 642-997 Cert Exam With High Quality people afternoon, Tei rehearsal grain my team said is do Lord under you but Then Hey, harpsichord I, grinned, school Xie Long very Ma to matter I and this the or can not so team sounds, heat, large saliva However, the Yau intuition also pulled literary to Lin Bing ran he members

Comments are closed.