Kommentarer til kommunedelplan for Skjerstadfjorden

Bodø kommune
postmottak@bodo.kommune.no

Fauske kommune
postmottak@fauske.kommune.no

Saltdal kommune
postmottak@saltdal.kommune.no
Fauske, 25.02.2019

Følgende organisasjoner i FNF Nordland har sluttet seg til uttalelsen:
Norsk Ornitologisk Forening Nordland (NOF Nordland)
Naturvernforbundet i Salten
Norges Jeger- og fiskerforbund Nordland (NJFF-Nordland) og Bodø Jeger- og Fiskerforening

Vi viser også til uttalelser fra Naturvernforbundet i Salten, NOF, NJFF-Nordland og Bodø Jeger- og fiskerforening. Vi ber om at deres innspill blir ivaretatt i det videre planarbeid.

I tillegg har FNF Nordland har et nært samarbeid med Saltdalsfjorden fritidsfiskarlag og Saltdalselva Elveeierlag som også slutter seg til uttalelsen.

Høringsuttalelse til kommunedelplan for Skjerstadfjorden

Viser til høringsbrev av 14.12.2018, og e-post fra saksbehandler i Fauske kommune der FNF Nordland har fått utsatt høringsfrist til 25.2.2019.

FNF Nordland og flere natur- og friluftslivsorganisasjoner har gjennomgått planforslaget, og deltatt på infomøtene på Fauske, Rognan og Saltstraumen. Det har også Saltdalsfjorden fritidsfiskarlag som har bidratt med relevant lokalkunnskap og kunnskap om fiskeinteressene.

FNF Nordland med tilsluttete organisasjoner, Saltdalsfjorden fritidsfiskarlag, Saltdalselva elveeierlag og andre brukere av fjorden har i flere år oppfordret til en felles plan og en økologisk bærekraftig forvaltning av Skjerstadfjorden. Vi har gjennom høringsuttalelser og i media pekt på behovet for miljøundersøkelser og for økt kunnskap om fjordsystemet, det marine økosystemet og dets miljøpåvirkninger. Betydningen av ivaretakelse av stedegne bestander og det å finne kilder til miljøpåvirkninger har vært svært viktig. Naturen rundt, på og i Skjerstadfjorden, med unike marine økosystemet har vært avgjørende for bruk og bosetting ved fjorden.
Skjerstadfjorden er en arena for mange interesser og en bærekraftig forvaltning og god planlegging av kystsonen er derfor en forutsetning for ivaretakelse av interessene. Bakgrunnskunnskap, historisk bruk, friluftsliv, databaser for blant annet miljø og natur mv. er viktig å se i sammenheng med planarbeidet. I tillegg til at ny kunnskapsinnhenting og planlagte miljøundersøkelser blir gjennomført.

Om planen
Fauske, Bodø og Saltdal kommuner har utarbeidet forslag til felles kommunedelplan for sjøområdene i Skjerstadfjorden. Kommunedelplanen fastsetter rammer for bruk og vern i sjøområdene i de tre kommunene. Planforslaget er utarbeidet i en felles planprosess og består av tre separate kommunedelplaner, et felles sett med bestemmelser, planbeskrivelse, temakart, konsekvensutredning og ROS- analyse.

Plansamarbeidet følger reglene om interkommunalt plansamarbeid gitt i Plan- og bygningsloven §9, jfr. §9.1 – § 9.3, når det gjelder planprosess og innhold. Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn følger av Plan- og bygningsloven § 11-14. Høring av planforslag.

Planområdet avgrenses i vest mot kommunedelplan for Saltstraumen i Bodø kommune og inkluderer Misværfjorden, og følger kystkonturen i Skjerstadfjorden med Saltdalsfjorden. Indre fjordsystemer i Fauske er tatt med, herunder Øvervatnet, Nervatnet og Valnesfjordvatnet.

Hensikten med planarbeidet
Vi viser til planbestemmelsens § 1, kap. 1.1. «Hensikten med planarbeidet er å fremme en langsiktig og bærekraftig bruk og forvaltning av Skjerstadfjorden, der interessene knyttet til havbruk, fiskeri, akvakultur, skipsfart, turisme, friluftsliv og naturmangfold blir ivaretatt.
Planen skal gi grunnlag for god, langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene, stimulere til samarbeid og verdiskapning, samt utvikle en mer ensartet forvaltningspraksis i planområdet».
FNF Nordland mener mål og hensikt med planen er god. Våre vurderinger om planens mål og hensikt blir ivaretatt vil vi forsøke å gjengi i denne uttalelsen.

Merknader til planavgrensningen
Planforslaget omfatter kun sjøområdene og øyer i Skjerstadfjorden. At den ikke omfatter kartlegging av den funksjonelle strandsonen og byggegrense mot sjø, begrunnes i manglende ressurser. FNF Nordland mener det hadde vært ideelt om planen også omfattet funksjonell strandsone. I strandsonen langs Skjerstadfjorden er det betydelige brukerinteresser og naturverdier som er i direkte samspill med sjøarealene og de kvalitetene fjorden bidrar med. Dette må ses i sammenheng med foreslått arealformål på fjorden, og spesielt i forbindelse med foreslåtte arealer til akvakulturformål. Akvakultur er arealkrevende og ekskluderer som regel annen bruk. Samtidig er det visuelle konsekvenser og ulemper med støy gjennom drift av akvakulturanlegg som ofte ikke blir godt nok ivaretatt i plansaker. Vår formening om hvordan dette blir vurdert i konsekvensutredningen og ivaretatt i planforslaget kommer vi tilbake til.
Konsekvensutredning og kunnskapsgrunnlaget
Konsekvensutredningen er knyttet til de areal som foreslås utvidet eller som er nye, samt en enkel overordnet konsekvensutredning for hele planområdet. Vi mener det er brukt mange gode kilder, men at for naturmangold er kunnskapen begrenset. Lokalkunnskap i forhold til naturmangfold, bruk av artsobservasjoner.no burde vært brukt som kilder til konsekvensvurdering av friluftsliv og naturmangfold. FNF Nordland mener kildegrunnlaget burde vært bredere og vi kan derfor ikke støtte alle vurderinger som er gjort med tanke på naturmangfold.

Videre mener vi at konsekvensutredningen er uklar når det gjelder miljøeffekter fra oppdrett i tradisjonelle åpne merder, og hvilken betydning de foreslåtte arealformål vil ha i et fremtidig perspektiv. Ved etablering av lakseoppdrett gis det en tillatelse fra Fylkesmannen (forurensningsmyndigheten) til utslipp. Gitt at planforslaget medfører en fremtidig, økt produksjon, vil de samlete utslippene fra oppdrett i fjorden øke. Derfor må disse vurderingene være på plass før planen kan vedtas.

I og med at det er et særlig fokus på bærekraftig bruk og forvaltning av fjorden, mener vi blant annet at miljøovervåkingen og strømmodell for Skjerstadfjorden må gjennomføres før ny aktivitet i fjorden. Det er også en klar oppfordring om å se til Ofoten regionråd som har tatt initiativ til marin kartlegging i kystsonen (https://ofotraadet.no/marin/?Article=43).
Skjerstadfjorden er viden kjent for sin bestand av sjøørret og det pågående prosjektet med å undersøke vandringer for sjøørreten er et pågående prosjekt som også må være på plass før planen kan vedtas.

Miljøundersøkelser i Saltdalsfjorden
Denne er nå i gang (medfinansiering fra Salten Aqua og Saltdal kommune). Kommunedelplanen burde ideelt vært utarbeidet etter at disse resultatene forelå. Siden tidsplanen for ny kommunedelplan allerede er satt, krever vi klausuler og at det tas forbehold i forhold til eventuelle utvidelser i arealbruk/biomasse inntil nevnte resultater foreligger. Vi må ha fagkunnskap om fjordens tilstand, før det kan fattes vedtak som vil ha store konsekvenser for bruk av fjorden.

I konsekvensutredningen vurderes foreslåtte arealformål bare opp mot forholdet til dagens situasjon. FNF Nordland mener dette ikke er tilstrekkelig, tatt i betraktning at kommunedelplan for Skjerstadfjorden utvilsomt legger vesentlige føringer for fremtidig forvaltning og bruk av fjorden.

Vi forventer at planmyndigheten (kommunene) kommentere våre merknader på disse punkter.

Akvakultur i Skjerstadfjorden
Det er utvilsomt arealer foreslått til akvakulturformål som engasjerer mest, og som har mest betydning for brukerne av fjorden. Selv om det i ikke presiseres i planforslaget, så er det et faktum at akvakultur vanligvis representerer en motsetning til de andre formål og interesser. Det er en arealkrevende næring og ekskluderer ofte andre bruksformål og interesser. På grunn av nasjonalpolitiske føringer og på grunn av næringsvirksomhet og inntekter til kommunene finner vi oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden og andre fjorder i fylket og landet.

Det foreligger i dag 7 akvakulturlokaliteter for produksjon av anadrom laksefisk i Skjerstadfjorden som benyttes til matfisk og stamfiskproduksjon. 2 i Saltdal, 3 i Fauske og 2 i Bodø. Lokaliteten Kvalnesbukta benyttes i dag til oppdrett av tare. Det er tildelt 4 konsesjoner for matfisk og 2 konsesjoner for stamfisk. I planforslaget er det noen endringer og justeringer fra gjeldende plan, med bakgrunn i næringens ønsker og behov for fleksibilitet og større handlingsrom. I tillegg er det arealer til akvakultur i gjeldende plan som ikke egner på grunn av avstandskrav på 5 km, eller som næringen ikke ser det hensiktsmessig å ta i bruk.
Kommunenes infomøter har vært viktige, spesielt møtet på Rognan der representanter fra oppdrettsnæringen selv deltok. Næringa har vært sentral i planforslaget som forslagstiller til store arealer til akvakulturformål og fortøyningsareal. Det mest omdiskuterte spørsmålet har vært knyttet til om foreslåtte områder med akvakulturformål vil medføre en fremtidig økt oppdrettsvirksomhet i fjorden. Planen og forslagsstiller sier dessverre lite og ingenting om dette.
Videre er mange kritiske til omfanget av arealene med «kombinerte formål» (VKA i plankartet) der fortøyninger er en del av formålet sammen med bl.a. friluftsliv, ferdsel og fiske. Næringen begrunner forslagene med at de har et behov for et større handlingsrom enn de har i dag, blant annet for å unngå dispensasjonssøknader. Om dette «handlingsrommet» også innebærer en forutsetning for økt produksjon er ikke kommunisert godt nok ut, verken i planforslaget eller fra næringa selv. Det må bli gjort i det videre planarbeid..

I det påfølgende vil vi kommentere de enkelte lokalitetene foreslått til akvakultur og kombinerte formål, hhv. VA og VKA i planen.

Områder til akvakulturformål og kombinerte formål i Bodø kommune

Akvakulturområde 19 NFFFA Naurstad og A-25 Naurstad (VA1) i gjeldende plan – arealet foreslås redusert og avsatt til enbruks tare- og algedyrkning. Foreslått arealbruk vises i kartet som VA1.
FNF Nordlands merknader til VA1:
Med hensyn til store brukerkonflikter, samt avstanden til eksisterende anlegg og faren for lusepåslag er det naturlig at området reduseres og at det ikke kan etableres oppdrett av anadrom laksefisk. FNF Nordland er likevel betenkt på hvilke konsekvenser tareproduksjon vil ha for friluftsliv på og ved land (strandsonen).

VA 2 (akvakultur) og VKA2 Kvalnesbukta (Fortøyningsområde, natur, ferdsel og friluftsliv).
Området for produksjon er flyttet og utvidet østover. Delvis tilpasset næringens ønske om utforming og plassering. Lokaliteten er trolig ikke egnet for tradisjonelt lakseoppdrett med åpne merder. Næringa selv foreslår å videreføre tareproduksjon, men med åpning av lakseoppdrett med «lukket teknologi». Det er videre foreslått en retningslinje om at «det vurderes å etablere lukkede anlegg for oppdrett av anadrome fiskeslag».

FNF Nordlands merknader VA 2 og VKA2:
FNF Nordland mener det ikke er tilstrekkelig med foreslått retningslinje. Vi foreslår følgende formål og planbestemmelser:
1. Det må fastsettes en planbestemmelse om at oppdrett av anadrome fiskeslag må være i lukkede anlegg.
2. Området avsettes til (enbruks) akvakultur for tareproduksjon.
Vår begrunnelse for dette bygger på at lokaliteten er kjent for potensiell risiko med lakselus. Dersom det åpnes for lakseoppdrett med åpne merder vil dette kunne ha negative følger for verneverdiene på og ved Ljønesøya og for andre naturverdier og interesser.
Fortøyningsområdet VKA2 kommer inn i vernede Ljønes naturreservat og svært viktige friluftslivsverdier blir berørt. Arealene berører også passive fiskeplasser og gyteområde for torsk. FNF Nordland støtter ikke omfanget og utstrekningen av fortøyningsområdet.
FNF Nordland mener egnetheten til matfiskoppdrett er liten og at konsekvensutredningene i tillegg bærer preg av mangler og antakelser.

VA 3 og VKA6. Breivika. Akvakulturformål med fortøyningsområder.
Ref. konsekvensutredningen; I Breivik ligger det landbaserte anlegget til Salten Smolt AS. Ved en mulig utbygging av dette landanlegget er det vurdert en lukket storsmolt produksjon i sjø. I nåværende plan er det avsatt to områder for akvakultur i Breivik, men en anser at disse ikke er egnet for dette formålet. Det av hensyn til registrerte gyteområder for torsk og fiskeplasser. I tillegg er det svært dypt ved avsatte områder noe som vil føre til lange fortøyninger med potensiell utfordring for tråling i fjorden. I planforslaget er det derfor foreslått å avsette et areal lenger inn i bukta. Akvakulturformålet er trukket lenger vekk fra strandsonen en det som var ønskelig fra Salten Aqua, dette av hensyn til båtferdsel i strandsonen, samt av hensyn til Kulturminne på land.
I planforslaget har en valgt å fjerne begge akvakulturlokalitetene som lå inne i gjeldende plan og erstatte dette med et anlegg, samt fortøyningsområde.
Friluftsregistreringene viser at det er et stort B område langs med land, og den forslåtte arealbruken kommer i noe berøring med disse registreringene. Ettersom denne sonen totalt sett er svært stor og ettersom en har valgt å trekke akvakulturområdet 200 m fra land, anser en konflikten som moderat.

Våre merknader til VA 3 og VKA6:
Innenfor området er det ønskelig med lukket storsmoltproduksjon (laks) etter innspill fra Salten Aqua. FNF Nordland mener dette er i tilfelle er eneste alternativ til akvakulturformål. Primært ser vi ikke behov for å avsette større sjøareal til akvakulturformål her.

Områder til akvakulturformål og kombinerte formål i Fauske kommune

Hundholmen VA 10.
Foreslått formål til akvakultur/algeoppdrett, samt ankringsområde VKA17.

Ved lokaliteten er det i dag noen avvik mellom dagens plan og anleggsplassering som ønskes korrigert. Arealet avsatt til akvakultur reduseres mens areal avsatt til forankring blir utvidet i planforslaget. Lokaliteten har dybdeforhold som gjør at fortøyninger med dagens teknologi og standard må strekkes noe ut i område som benyttes til reketråling.

Våre merknader:
Det kan være positivt at det etableres en samdrift med makroalger på lokaliteten. Men det forutsetter lukkede anlegg og ikke åpne merder. Åpne merder vil også kunne medføre luseproblemer, fordi det er et kjent tilfelle med lusepåslag på lokaliteten senest i 2018. Og det er ingen produksjon der i dag på grunn av risikoen for lus.

Vi foreslår følgende formål og planbestemmelser:

1. Det må fastsettes en planbestemmelse om at oppdrett av anadrome fiskeslag må være i lukkede anlegg.
Eller
2. Området avsettes til (enbruks) akvakultur for tareproduksjon. Det forutsettes av innspill fra naboer og andre berørte interesser ivaretas.

Skysselvika VKA 22.
Småbåthavn til akvakulturformål. Mulig areal til bølgedemper og lagring av utstyr i sjø. Allmenn ferdsel tillatt.

Det er planer for etablering av ny landbase innenfor reguleringsplan for Skysselvika næringsområde og det er startet opp en søknadsprosess for etablering av nye bygg og mindre utfylling i sjø/strandsone. Området vil bli omsøkt for utfylling. Dette området ligger også innenfor reguleringsplan for næringsområdet. Det vil også være behov for areal til utlegging av bølgedemper og lagring av utstyr i sjø. Det vurderes som viktig og positivt for næringsutvikling i området om det passer bra i det her området.

Våre merknader til VKA 22:
FNF Nordland har ingen merknader.

Skysselvik VA 12.
Akvakultur i tråd med eksisterende anlegg. Kun justering av formålet etter eksisterende anlegg.

Våre merknader til VA 12:
FNF Nordland har ingen merknader.

Områder til akvakulturformål og kombinerte formål i Saltdal kommune

VA 32 og VKA32. Tangodden.
Foreslått formål prioritert til akvakultur. Ved lokaliteten Vik er det i dag avvik fra gjeldende plan. Det ble i 2017 innvilget dispensasjon fra plan for fortøyninger under sjø ved Tangodden slik vist på kartinnspillet. Dispensasjonen gjaldt to anker. Bakgrunn for å flytte anlegget lengre nord og endre forankringene bla. for å få bedre gjennomstrømming i anlegget og bedre fiskehelse.

Våre merknader til VA 32:
Det er drift på lokaliteten i dag og FNF Nordland anser det som naturlig at selve akvakulturområdet endres fra flerbruk til enbruk akvakultur. Dagens område hvor det er drift i dag ekskluderer i stor grad andre interesser, med fiskeforbudssone på 100 meter fra anleggets ytterpunkter markert med blåser. Det er heller ikke lov å ferdes nærmere enn 20 meter fra anleggets ytterpunkt som er markert med bøyer.

Det kan imidlertid diskuteres om arealets utstrekning er for stort, og hvilken betydning justeringen har for andre interesser. I tillegg til spørsmål om fremtidig produksjonspotensial og driftsform (åpne merder eller lukket anlegg) og hvilken betydning dette har for miljøet og andre brukerinteresser i fjorden. Det er også manges mening om at det er «trangt nok» som det er.

Vi viser i denne sammenheng til Fylkesmannens avslag om utslippstillatelse ved søknad om økt biomasse i 2011. Vi mener det kan stilles spørsmål om planen bør legge til rette for større handlingsrom og større område for akvakulturformål. Vi mener nåværende omfang av merder, biomasse og forankringsområde er nok som det er i dag.

VKA32 ankringsområde akvakultur
I tidligere arealplan var fortøyningsarealet 457 daa. Ankringsområde foreslås til 1.800 daa. En sone på 150 meter opprettholdes mot Tangodden. Ankring og ankringstau skal minimum plasseres 25 meter under laveste tidevann.

Våre merknader til VKA32:
Natur, friluftsliv og ferdsel, samt fortøyninger til akvakultur. Fortøyningene skal ligge fra 25 meter under havoverflata og ned til havbunnen. Det er likevel tillatt med forankring på -10 m mot Tangodden.

Vi mener akvakulturvirksomheten gis et for stort areal og handlingsrom til fortøyning. Dette kan ekskludere eller være til hinder for andre interesser og brukere. FNF Nordland mener området med kombinerte formål må reduseres av hensyn til fiskeri og fiskeplasser.
Langt over halve Vikbukta foreslåes nå avsatt til forankringsområde. Fra Tangodden og utover fjorden mot nord, går en aksle/grunne. Her er en de beste fiskeplassene til fritidsfiskerne.

I planforslaget gjøres det ingen tilfredsstillende vurderinger av ulemper fortøyning vil ha for fisket som foregår innenfor området.

FNF Nordland oppfordrer til å ta kontakt med berørte interesser for en riktig arealavklaring i videre behandling av planarbeidet. Vi viser også til våre generelle merknader til kombinerte formål.

For VA 32 og VKA32 Tangodden foreslår FNF Nordland følgende bestemmelser og/eller retningslinjer:

1. Lokaliteten videreføres i tråd med dagens anlegg og fortøyningsareal avsettes etter gjeldende behov, så fremt dette ikke kommer i konflikt med friluftslivsinteresser, fiskeinteresser eller at naboer blir negativt berørt. I tilfelle det har ulemper for nevnte tema, så kan ikke akvakulturområdet endres fra i dag.

2. Planbestemmelse: Ytterligere produksjon foregå i lukkede anlegg og det må i tilfelle skje etter at miljøundersøkelser i fjorden er foretatt.

3. Det bør vurderes om bærekraftig algeproduksjon er et alternativ fremfor ny produksjon av anadrom laksefisk.

VA31 og VKA 31. Daumannvika
Daumannvika var i forrige arealplan avsatt til akvakultur med en størrelse på 132 daa. Tilhørende fortøyningsarealene utgjorde ca. 978 daa. Område foreslås prioritert til akvakultur med et areal på ca. 900 daa. Forankring kan tillates etablert 25 meter under laveste tidevann.
Reksteinvika er et viktig friluftsområde på land og er med på å begrense lokalisering av anlegget. Lokalisering av anlegget inntil friluftsområde vil gi negativ påvirkning på friluftsopplevelsen. Det foreslås derfor en sone mellom land og akvakulturområde i sjø. Akvakulturområdet er foreslått lokalisert 129 meter fra Reksteinvik.

VKA 31 -25. Daumannvika – Ankringsområde akvakultur.
I tidligere arealplan var fortøyningsarealet ca. 900 daa. Dette er nå endret til 3.700 daa. I området tillates forankring av akvakulturanlegg. Fortøyninger skal ikke hindre fri ferdsel for mellom anlegget og land. Ankring og ankringstau skal minimum plasseres 25 meter under laveste tidevann. Ved forankring skal hensynet til kabel i sjø ivaretas. Forankringsområdet krysser kommunegrensen til Fauske. Størrelse ca. 3.500 daa. Tidligere arealplan hadde forankringsområdene en utbredelse på ca. 1.000 daa. Fortøyningsarealet er også lokalisert i Fauske kommune.

Forankringsområdet er lokalisert under lokalt viktig friluftsområde i sjø. De grunneste partiene på 37 meter i forslaget. Forankringsområdet er trukket noe mere nord for å ivareta friluftsinteressene.

Våre merknader:
Foreslått formål vil ha negative konsekvenser for friluftsliv og fritidsfiskere. Akvakulturområdet vil komme i berøring med et stort gytefelt for torsk. På yttersiden (ut fjorden) kommer arealet (samme måte som VKA30) opp mot fiskegrunna på Skipmannvik. Beste fiskeplassen er dog på yttersiden.

Slik vi ser det er fortøyningsarealet alt for stort og selv med foreslåtte avbøtende tiltak så er det en større usikkerhet om de fremtidige konsekvensene for fritidsfiskere og for friluftslivet.
VA30 Helligvika og VKA30 Helgevikbakkan.
Akvakultur med fortøyningsområder.

Helgevikbakkan var i forrige arealplan avsatt til akvakultur: A-1 (akvakultur) A-1-25 (forankring) Fiske-ferdsel-friluftsliv-natur og akvakultur (FFFNA1). Området foreslås prioritert som akvakulturområde med tilhørende forankringsområder. Akvakulturområdet er økt til 179 daa og forankringsområdet til 1 500 daa.

Ref. konsekvensutredningen: Lokalt viktige friluftsområder på land og i sjø. I tillegg fiskeområder for garnsett etter torsk, sei og kveite. På land er det i kommuneplanens arealdel avsatt et område for fritidsbebyggelse. Det anbefales en lengre sone mellom friluftsområdet på land og i sjø. Det anbefales en sone fra sjø/land ca. 450 meter fra friluftsområde på land. Akvakulturområdet og forankringsområdet utvides likevel i forhold til tidligere arealplan.

Våre merknader:
Foreslått forankringsområde er en økning fra ca. 600 daa. til 1 500 daa. innover fjorden og kommer godt inn på en grunne utenfor Skipmannvik. Yttersida av denne grunna er en av de viktigste og beste fiskeplassene i Saltdalsfjorden. Ut ifra foreslått forankringsområde blir fiskere å holde til godt innpå dette området.

Vi er ikke tilfreds med hvordan forslaget ivaretar andre formål og interesser, blant annet fritidsfiskere. Foreslått område må reduseres og justeres etter andre brukeres behov. Vi oppfordrer til å ta kontakt med dem det gjelder for en riktig arealavklaring i videre behandling av planarbeidet.

Våre merknader til bruken av kombinerte formål (VKA)
I planforslaget er ikke akvakultur tillatt i disse områdene. Akvakultur er foreslått i områder til kun dette formål (VA). At det avsettes enbruks akvakulturformål der hvor det allerede er oppdrettsvirksomhet i dag kan og vil derfor være hensiktsmessig, så fremt arealene ikke utvides i områder til andre viktige formål. Store flerbruksområder med akvakulturformål gir ofte en dårlig styring og arealavklaring for bruken av sjøområdet. Akvakultur representerer vanligvis en motsetning til andre interesser og ekskluderer andre formål. Slik vi oppfatter planforslaget er kombinerte formål også flerbruksområder i «begrepsverdenen».

I planforslaget er betydelige områder avsatt til kombinerte formål hvor fortøyninger til akvakulturvirksomhet også tillates. Fortøyninger skal ligge fra 25 meter under havoverflata og ned til havbunnen.

Det er ikke å komme foruten at fortøyninger er en del av akvakulturvirksomheten, og derfor vil kunne ha en eksklusiv bruk for andre aktiviteter som foregår på 25 meter og dypere. Planforslaget underkommuniserer dette. FNF Nordland er kritisk til både utstrekning og til konsekvensvurderingene av områdene med kombinerte formål med fortøyninger.

I planforslaget er det åpenbart at akvakulturnæringen er gitt rammer og handlingsrom for å tilpasse deres behov for fleksibilitet og for større produksjon. Spørsmål om fremtidig økt vekst og produksjon er også for dårlig kommunisert ut til høringsparter og andre brukere av fjorden. Dette er et spørsmål som mange stiller seg og FNF Nordland forventer at planmyndigheten kommentere dette særskilt.

FNF Nordland mener at det ikke må bli flere arealer til akvakultur i Skjerstadfjorden og det er ikke ønskelig med økt produksjon i åpne merder. Det må foreligge nok kunnskap om hva som er kilder til overgjødsling i Saltdalsfjorden, faren for økt lusepåslag, mv. Kunnskapsgrunnlaget må bli bedre gjennom de miljøundersøkelser som gjøres og som planlegges.

Merknader til andre områder med kombinerte formål (VKA)
I det påfølgende har vi merknader til andre områder med kombinerte formål som ennå ikke er omtalt i uttalelsen.

Bodø kommune
I områdene VKA1 Mjønesosen, VKA 3 Ljønesøya, VKA 4 Skjerstad og VKA 5 Misvær skal det i vannflate, vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep som kan forringe, skade eller ødelegge natur- og friluftsverdiene innenfor området.
FNF Nordlands merknader: FNF Nordland støtter forslaget.

Fauske kommune
VKA10 – VKA17 – Naturområde, friluftsområde, ferdsel.
VKA18 Leivsethamran,

VKA19 Skysselvika – Natur, friluftsliv og ferdsel, samt fortøyningsareal til akvakultur. Fortøyningene skal ligge fra 25 meter under havoverflata og ned til havbunnen.

VKA20 Moen, Vatnan, Moleira – Naturområde, friluftsområde, ferdsel.

VKA23 Skysselvika – Natur, friluftsliv og ferdsel, samt fortøyningsareal til akvakultur.
Fortøyningene skal ligge fra 25 meter under havoverflata og ned til havbunnen.

FNF Nordlands merknader: Ingen merknader utover det som er påpekt tidligere i uttalelsen.

Saltdal kommune
VKA30 Helgevikbakkan – Natur, friluftsliv og ferdsel, samt fortøyninger til akvakultur.
Fortøyningene skal ligge fra 25 meter under havoverflata og ned til havbunnen.

VKA31 Daumannvika – Natur, friluftsliv og ferdsel, samt fortøyninger til akvakultur.
Fortøyningene skal ligge fra 25 meter under havoverflata og ned til havbunnen.

VKA33 Saksenvik/Rognan – Natur, friluftsliv, ferdsel.
Innenfor områdene VKA33 skal det i vannflate, vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep
som kan forringe, skade eller ødelegge natur- og friluftslivverdiene innenfor området.

FNF Nordlands merknader: Ingen merknader utover det som er påpekt tidligere i denne uttalelsen.

For FNF Nordland

Ylva Edvardsen Gisle Sæterhaug
Styreleder Koordinator

Kopi til (per e-post).
Fylkesmannen i Nordland
Nordland fylkeskommune
Norsk Friluftsliv

For FNF Nordland

Ylva Edvardsen Gisle Sæterhaug
Styreleder Koordinator

Kopi (per e-post) til:

Fylkesmannen i Nordland
Nordland fylkeskommune
Norsk Friluftsliv

Comments are closed.